Realizované projekty

Kategorie realizovaných projektů:

 

Evaluace přínosů programů:

Evaluace komunikačních aktivit a evaluace výsledků Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (Regionální rada Jihovýchod, 2016)

1. část: Závěrečná evaluace realizace Komunikačního plánu ROP Jihovýchod v období 2011 až 2015 – zhodnocení komunikačních aktivit ROP JV během programového období, využití jednotlivých komunikačních kanálů a soulad s Komunikačním plánem ROP JV 2007-2013. 2. část: Evaluace výsledků ROP JV, jejíž součástí bylo zhodnocení finančního a věcného pokroku, včetně analýzy eCBA realizovaných projektů; zpracování 12 případových studií pokrývajících všechny věcné oblasti podpory ROP JV.

Evaluace popularizace vědy a výzkumu (MŠMT, 2015-2016)

Hodnocení účelnosti (effectiveness), účinnosti (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a především dopadů (impact) intervencí zaměřených na aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, podpoře systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV, dalšímu vzdělávání pracovníků  VaV v oblasti řízení VaV, popularizaci, komunikaci a šíření výsledků do praxe. Hodnocení  konkrétních skupin projektů OP VK a OP VaVpI.

Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ (Regionální rada Střední Čechy, 2015)

Vyhodnocení míry naplnění stanovených cílů ROP SČ a reálného přínosu realizace programu pro region; vyhodnocení přínosu ROP SČ k horizontálním tématům; stanovení metodiky výpočtu indikátoru „Zvýšení atraktivity měst a obcí“ na úrovni celého programu a výpočet hodnoty indikátoru.

Evaluace synergií OP VaVpI (MŠMT, 2015)

Identifikace vzájemných synergických efektů projektů OP VaVpI s projekty OP VK a OP PI, zjištění jejich relevance a formulace doporučení pro nastavení synergií v  programovém období 2014-2020. Formulace doporučení pro posílení synergií mezi intervencemi národních programů a jejich implikace pro implementaci OP VVV.

Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy (MPSV, 2014-2015)

Hloubkové vyhodnocení skutečných dopadů vybraných projektů z různých oblastí podpory OP LZZ na základě případových studií. Vytvořeno  65 nových případových studií; souhrnné vyhodnocení nových a 54 dříve zpracovaných studií formou meta-analýzy. Hodnocení dopadů a míry  úspěšnosti vybraných projektů; identifikace faktorů a překážek. Identifikace nejlepší, dobré a neosvědčené praxe a formulace doporučení pro nastavení OPZ 2014 – 2020.

Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb (MPSV, 2012-2013)

Vyhodnocení dopadu podpory sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulace doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období (zejména s ohledem na udržitelnost aktivit projektů). link

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice (MMR, 2012)

Provedení evaluace zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v ČR v období 2007-2013 a formulace doporučení pro období 2014+. link

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (MHMP, 2012)

Analýza finančního a věcného pokroku v realizaci prioritních os OPPK, vč. zhodnocení plnění stanovených cílů a realizovaných projektů. Posouzení vazby a souladu cílů s aktuálními potřebami Prahy pro další programové období. Zpracování návrhu zaměření podpory pro další výzvy v oblastech podpory 3.1 a 3.3 OPPK. link

Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha – Adaptibilita 2011 (MHMP, 2011-2012)

Posouzení dosavadního postupu implementace OPPA ve vztahu k dosahování jeho globálního cíle a postupu naplňování 1.-4. specifického cíle OPPA a dále posouzení relevance cílů ve vztahu k aktuálním potřebám hl. m. Prahy. link

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 (MPSV, 2011-2012)

Cílem zakázky bylo provedení komplexního vyhodnocení průběhu a dosažených věcných výsledků programu v roce 2011, identifikovat jeho úspěchy i nedostatky a poskytnout zadavateli informace relevantní pro jejich řešení. link

Ex-post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004-2006 (MMR, 2011)

Provedení komplexní analýzy a ex-post hodnocení programů financovaných ze SF v programovém období 2004-2006. Navržena doporučení pro zlepšení účinnosti a úspěšnosti intervencí v programovém období 2007-2013 i 2014+. Vytvoření koncepce pro vyhodnocování dopadů vynaložených finančních prostředků z evropských fondů pro programové období 2014+.link

Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013 (ÚRR Střední Morava, 2010)

Posouzení pokroku intervencí ROP SM v období 2007-2010. Provedena analýza a zhodnocení plnění globálního cíle, specifických cílů a strategií ROP SM. Vyhodnocení naplňování horizontálních témat, včetně posouzení systému environmentálních kritérií; zhodnocení finančního pokroku vzhledem k naplňování cílů ROP SM.

Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice (MMR, 2010)

Zhodnocení role a vlivu evropské kohezní politiky na zlepšení úrovně a kvality zaměstnanosti v ČR. Provedení terénního výzkumu, včetně dotazníkového šetření, hodnocení vlivu OP RLZ, SROP a OP PP na zaměstnanost. link

Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti (ÚRR Severovýchod, 2009)

Hodnocení vlivu aktivit ROP Severovýchod na vybrané cílové skupiny s přihlédnutím ke genderovému hledisku; zaměření na příspěvek projektů k podpoře rovných příležitostí včetně způsobu sledování a vykazování tohoto vlivu v rámci všech prioritních os. link

Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 – 2006 (MMR, 2009)

Zpracování podkladů pro závěrečné zprávy o realizaci operačních programů implementovaných v ČR v období 2004 – 2006 a metodická pomoc při zajištění spolupráce ŘO s MMR při přípravě závěrečných zpráv.

Závěrečná evaluace JPD 3 – zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů (MPSV, 2008)

Zpracování závěrečné evaluace programu – hodnocení dosažených výsledků, hodnocení intervencí programu z hlediska relevance, účinnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti. Provedení terénního šetření (dotazníky, rozhovory) a relevantních analýz. Celkové vyhodnocení programu.link

Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů (MPSV, 2008)

Zpracování závěrečné evaluace programu – hodnocení dosažených výsledků, hodnocení intervencí programu z hlediska relevance, účinnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti. Provedení terénního šetření (dotazníky, rozhovory) a relevantních analýz. Celkové vyhodnocení programu. link

Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (MPSV, 2008)

Evaluace pokroku při dosahování rovných příležitostí mezi muži a ženami a slaďování rodinného a pracovního života – k využití pro nastavení kritérií pro výběr projektů a pro školení hodnotitelů projektů. link

Příprava nového programového období:

Ex – ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (MMR, 2013-2014)

Zpracování ex-ante hodnocení průběžných návrhů dokumentu v souladu s požadavky nařízení EK za účelem zajištění kvalitního nastavení dokumentu. Formativní evaluace, jejíž výsledky se bezprostředně promítnou do konečné podoby Dohody o partnerství.link

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období 2014 – 2020 (MHMP, 2013-2014)

Zpracování ex-ante hodnocení – posouzení vnější koherence strategie OP ke strategickým dokumentům, vnitřní koherence strategie a cílů OP, nastavení intervenční logiky prioritních os. Posuzován je systém monitorování a evaluací, administrativní kapacita, implementační systém atd. Formativní evaluace, jejíž výsledky se bezprostředně promítnou do konečné podoby Operačního programu.

Zpracování ex-ante evaluace OP VVV (MŠMT, 2013-2014)

Ex-ante evaluace – posouzení celého dokumentu, tedy posouzení intervenční logiky, výběru operací, volby příjemců a cílových skupin, vnitřní soudržnosti a provázanosti cílů, souladu mezi rozpočtovými prostředky a cíli programu, relevance a srozumitelnost indikátorů, využití integrovaných přístupů atd. Výsledky ex ante evaluace jsou zahrnuty do programu při procesu rozhodování.

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020 (MPSV, 2012-2014)

Ex-ante evaluace jejíž účelem je zajistit kvalitní nastavení OP tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Evropa 2020. Hodnocení všech částí dokumentu. Výsledky ex ante evaluace jsou zahrnuty do programu při procesu rozhodování.

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (MMR, 2012)

Předmětem plnění byla analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+.link

Procesní evaluace:

Vstupní analýzy absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014 – 2020 (MMR, 2014)

Zpracování vstupní analýzy absorpční kapacity OPTP 2014-2020 – zmapování požadavků budoucích příjemců a jejich relevanci vzhledem k nastavení OPTP 2014 – 2020. Doporučení k přípravné a implementační fázi realizace OP – zmapování procesů a postupů administrace OP TP, zmapování potřeb stávajících příjemců atd.

Analýza lhůt operačních programů v programovém období 2007-2013 (MMR, 2012)

Porovnání jednotlivých lhůt se lhůtami nastavenými v metodických dokumentech, zjištění důvodů překračování lhůt u jednotlivých operačních programů, shrnutí příčin nedodržování lhůt a navržení opatření pro jejich snížení. link

Zjednodušení administrativní náročnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů (MMR, 2011)

Provedení elektronického dotazníkového šetření mezi příjemci, žadateli i nežádajícími subjekty programů strukturálních fondů (celkem 4800 respondentů). Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP (MMR, 2011)

Zhodnocení aktuálního stavu naplňování cílů KoP IOP; návrh na zefektivnění budoucích komunikačních aktivit a strategie pro Integrovaný operační program. Prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin o IOP formou rozsáhlého terénního šetření a vyhodnocení reálného dopadu realizace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů. link

Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI (MŠMT, 2011)

Zhodnocení aktuálnosti Komunikačního plánu pro potřeby OP VaVpI, vyhodnocení plnění strategie informovanosti a publicity OP VaVpI a příspěvku plánu k efektivnímu monitoringu a hodnocení. Doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementace komunikační strategie a publicity OP VaVpI. link

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci (MMR, 2011)

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit NOK a míry naplnění cílů komunikační strategie. Subdodávka části vyhodnocení informovanosti cílové skupiny „odborná veřejnost“ formou dotazníkového šetření. link

Evaluace Komunikačního plánu OP VK (MŠMT, 2011)

Provedení průzkumu mezi cílovými skupinami Komunikačního plánu OP VK s cílem aktualizovat míru povědomí a kvalitu mínění o ESF a zejména OP VK; vyhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OP VK; provedení syntézy zjištění na úrovni OP VK i ESF v ČR; návrh doporučení pro zvýšení úspěšnosti aktivit. link

Analýza a vyhodnocení příručky pro příjemce OP RLZ 2004-2006 (MPSV, 2007)

Expertní práce (subdodávka) na hodnocení příručky pro příjemce OP RLZ včetně návrhu doporučení pro období 2007 – 2013.

Evaluace dosavadní implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod – Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV a Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit (ÚRR Jihovýchod)

Identifikace, vyhodnocení a návrh konkrétních doporučení pro úzká místa ve vnitřním procesu hodnocení a výběru projektů. Zhodnocení věcného a finančního pokroku celého ROP JV a jeho prioritních os, včetně návrhů a doporučení pro zlepšení jeho řízení a realizace. link link

Analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK (MŠMT, 2009)

Zpracování analýzy informovanosti a připravenosti k předkládání projektů žadatelů v rámci OP VK, provedení terénního šetření, relevantních analýz a celkové vyhodnocení. link

Identifikace bariér čerpání finančních prostředků z IOP a OP LZZ (MV, 2009)

Provedení důkladné analýzy bariér čerpání finančních prostředků z IOP a OP LZZ v programovacím období 2007 – 2013 v částech IOP a OP LZZ, kde je Odbor strukturálních fondů MV ČR v roli zprostředkujícího subjektu IOP a OP LZZ. link

Hodnocení systému implementace ROP SZ (ÚRR Severozápad, 2008-2010)

Evaluace systému implementace a návrhy doporučení pro zefektivnění systému implementace ROP SZ. link

Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR (MV, 2010)

Analytické činnosti; zpracování dat monitorovacího systému Monit7+; poradenské a metodické činnosti zahrnující prvky mentoringu. Aktualizace vzdělávacího plánu, realizace seminářů pro posílení kapacity zadavatele k výkonu funkce zprostředkujícího subjektu IOP/OP LZZ.

Nastavení způsobu měření administrace projektů u operačních programů v programovém období 2007 – 2013 (MMR, 2009)

Vypracování podkladů pro možnosti optimalizace nastavení procesů při administraci projektů v programovém období 2007–2013. Minitendr na základě Rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb (projekt: „Podpora řízení a koordinace NSRR“). link

Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 2013 (MMR, 2010)

Zhodnocení systému hodnocení a výběru projektů v programech NSRR; optimalizace nastavení systému hodnocení projektů. Identifikace slabých míst hodnocení, zaměření na zhodnocení faktorů ovlivňujících výběr projektů; návrh konkrétních doporučení a zlepšení pro zkvalitnění procesu hodnocení projektových žádostí a výběru příslušných projektů. link

Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů (MMR, 2008-2009)

Dopracování metodického a technického nastavení monitoringu věcného pokroku strukturální intervence u všech OP a NSRR; vytvoření metodické příručky pro zařazování indikátorů do Národního číselníku; vytvoření finální verze NČI, která bude metodicky závazná pro vyhodnocování věcného pokroku. link

Zpracování či revize vybraných kapitol a příloh operačního manuálu VaVpl a projektové řízení zpracování operačního manuálu (MŠMT, 2008)

Zpracování kapitol Operačního manuálu OP VaVpI, úpravy dokumentace a nastavení implementační dokumentace programu.

Podpora řízení a koordinace NSRR (MMR, 2008-2010)

Zajištění poradenství v oblasti strukturálních fondů ve formě manažerského poradenství, konzultací a zpracování analýz ve specifických odborných oblastech strukturálních fondů na základě Rámcové smlouvy s MMR.

Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008 (MŠMT, 2009)

Provedení analytických a návrhových prací k analýze výzev OP VK, vyhlášených v roce 2008. Realizace terénního šetření, relevantních analýz a celkové vyhodnocení s cílem optimalizovat budoucí výzvy OP VK. link

Evaluace projektů:

Vypracování metodiky pro evaluaci dopadů individuálních projektů OP LZZ a jejich pilotní ověření (MPSV, 2015)

Vypracování Metodiky evaluace tzv. nesoutěžních projektů OPZ 2014-2020 v oblastech aktivních politik zaměstnanosti, sociální integrace a sociálních služeb a efektivní veřejné správy. Pilotování vytvořených metodik formou třech hloubkových případových studií individuálních projektů OP LZZ 2007-2013.

Tvorba evaluačních zpráv projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů Středočeského kraje“ včetně grafického zpracování a tisku“ (Středočeský kraj, 2015)

Tvorba 22 Evaluačních zpráv a Sborníku dobré praxe a tvorba Evaluační zprávy spolupráce se zaměstnavateli v rámci projektu. Zhodnocení procesu a realizace klíčových aktivit z hlediska účelnosti a dopadu ve Středočeském kraji ve vazbě na zvýšení zájmu žáků ZŠ a SŠ o přírodovědné a technické vzdělávání a z hlediska spolupráce škol se zaměstnavateli.

Vyhodnocení přínosu podpory veřejně prospěšných prací a společensky udržitelných pracovních míst (MPSV, 2015)

Vyhodnocení vlivu podpory veřejně prospěšných prací (VPP) a společensky účelných pracovních míst (SÚPM) financovaných z projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ na uchazeče o zaměstnání, kteří tuto formu podpory absolvovali,  včetně šetření u zaměstnavatelů. Realizace rozsáhlého terénního šetření (250 respondentů), zpracování detailních případových studií realizace VPP a SÚPM.

Externí evaluace (evaluace projektu POSPOLU) (NÚV, 2015)

Evaluace jednotlivých výstupů projektu POSPOLU – zpracování hodnotících posudků ověřujících kvalitu dílčích výstupů projektu POSPOLU (aplikované modely, metodické publikace, průběžné zprávy z pilotního ověření partnerství škol a zaměstnavatelů, dotazníkové šetření mezi členy partnerství); hodnocení návrhů opatření a doporučení pro zavedení systémových legislativních změn.

Závěrečná evaluace projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ (MPSV, 2014)

Hodnocení míry naplnění stanovených cílů projektu v podobě závěrečné evaluace; zaměření na cíle projektu: podpora dalšího vzdělávání v podnicích; podpora konkurenceschopnosti českého hospodářství prostřednictvím odborného rozvoje zaměstnanců; podpora postavení vzdělávaných zaměstnanců na trhu práce a jejich odborné úrovně.

Evaluační služby pro projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0098 (Centrum vzdělávání všem, 2013)

Provedení evaluace vybraných aktivit Centra vzdělávání všem (CVV), a sice webového portálu dalšího vzdělávání v JMK a pilotní provoz Regionálního informačně-vzdělávacího centra, vč. evaluace komunikační kampaně CVV a komunikačních aktivit.

Analýzy a strategie:

Tvorba zásobníku projektů/projektových záměrů naplňujících Regionální akční plán pro území Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2015)

V rámci zakázky byla vytvořena metodika naplňování zásobníku RAP a byla provedena aktualizace Regionálního akčního plánu. Za účelem aktualizace RAP proběhl sběr informací od věcně příslušných odborů KÚSK a sběr projektových záměrů u konkrétních aktérů na území Středočeského kraje, a to formou dotazníkového průzkumu ve webovém rozhraní.

Analýza projektů realizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2015)

Hlavním účelem screeningu bylo zjištění skutečného stavu projektů a způsobu řízení projektů v rámci KÚSK (především byly sledovány okruhy: výdaje, zdroje financování, výběrová řízení, harmonogram, personální zajištění, rizikovost projektů, úroveň procesů projektového řízení, monitoring a udržitelnost). Kromě kompletní analýzy projektů byly hlavními výstupy vytvořená metodika screeningu projektů do budoucna a vyhodnocení rizik úzkých míst v realizaci projektů pro rok 2015, včetně vyčíslení možných rozpočtových dopadů.

Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na období 2015 – 2020 (Středočeský kraj, 2015)

Zpracování analytické části programu Rozvoje cestovního ruchu zahrnující terénní šetření, dotazníkové šetření a zpracování vyhledávací studie a výpočet potenciálu cestovního ruchu; zpracování návrhové části PRCR, návrh řešení a evaluace monitoringu Programu rozvoje cestovního ruchu; Akční plán implementace Programu rozvoje cestovního ruchu a vytvoření marketingové a komunikační strategie.

Zpracování závazných bodů Strategie k Integrovaným teritoriálním investicím (hl. m. Praha, 2014)

Provedení analýz strategických dokumentů na evropské, národní, regionální a místní úrovni z hlediska aktuálnosti a relevance pro integrovanou strategii Pražské metropolitní oblasti. Stanovení cílů Strategie a jejich prioritizace; návrh konkrétních opatření; nastavení indikátorů; tvorba finančního plánu a časového harmonogramu Strategie.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (Brno, 2015)

Expertní analytické a facilitační práce a jejich zapracování do integrované strategie. Analytická část – socioekonomická analýza území BMO; analýza problémů a potřeb; ustavení a facilitace pracovních skupin; PESTEL analýz; SWOT analýza. Strategická část – stanovení a popis cílů; návrhy konkrétních opatření; vytvoření výsledkových indikátorů; indikativní seznam projektů naplňujících cíle včetně finančního plánu a časového harmonogramu; zpracování hodnocení SEA.

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání (2015)

Sběr dat ve 12 školách ORP Slaný formou polostrukturovaného dotazníku vyplňovaného formou „interview“; účast na setkání pracovních skupin. Zpracování SWOT analýzy, která byla podkladem pro zpracování Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný.

KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků (Národní ústav odborného vzdělávání, 2012)

Poskytnutí služeb v podobě průzkumu dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou MSP na vzorku 10 000 respondentů s cílem zmapovat poptávku po dalším vzdělávání pro zaměstnance MSP. Sestavení metodiky sběru kvalitativních a kvantitativních dat, zpracování analytické studie interpretující získaná data. link

Analýza současného stavu venkova v kontextu regionálního rozvoje Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2011-2012)

Popis a zhodnocení stavu, vývoje a trendů ve venkovských oblastech SČK; analýza aktérů a zhodnocení jejich vlivu na rozvoj kraje spolu s analýzou intervencí směřujících do venkovských oblastí; identifikace dobré praxe; doporučení nástrojů nových podpor do budoucna.

Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy (MV, 2010)

Analýza a terénní šetření v prostředí subjektů všech úrovní veřejné správy, zmapování potřeb a aktivit vedoucích ke zefektivnění subjektů VS, zpracování strategické linie a návrhu spočívajícího v hierarchickém stromu potřeb určených k financování a zavedení do praxe úřadů v rámci realizace strategie Smart Administration.

Mezinárodní projekty:

Zajištění činností evaluačních expertních skupin v rámci mezinárodního projektu „EQUAL Evaluation Community of Inquiry and Practice“ (MPSV, 2007-2008)

Zajištění činností evaluačních expertních skupin v rámci mezinárodního projektu. Expertní práce na aktualizacích metodických materiálů pro evaluaci a materiálů pro budování evaluační kapacity v programech ESF pro období 2007 – 2013. Práce na Evaluation Sourcebook – aktualizované příručce pro sebehodnocení a další metodické materiály.

CENTROPE Capacity – Sustainable urban and regional cooperation for the polycentric, territorial development of a competitive Region CENTROPE

Dodávka komplexních služeb do projektu vedeného městem Vídní v partnerství regionů a měst Rakouska, České Republiky, Slovenska a Maďarska. Poskytování odborné a koordinační činnosti ve čtyřech prioritních oblastech spolupráce: lidský kapitál; výzkum a vývoj, infrastruktura a cestovní ruch. Organizace politických a odborných konferencí, seminářů, vypracování klíčových dokumentů a analytických zpráv. link

Ex-post evaluation of the 2000 – 2006 ESF: Impact on the functioning of the labour market and on the investment in human capital infrastructure through support to systems and structures (Evropská komise, 2009)

Účast člena týmu jako národního experta pro ČR a částečně SR; analýza systémového rámce a systémových projektů operačních programů v ČR; celkové zhodnocení národních a systémových projektů, zpracování komparativní analýzy zemí EU. link

Developing the adult learning sector. Quality in the Adult Learning Sector (Lot 1). (Evropská komise, 2013)

Účast člena týmu jako národního experta za Českou republiku v projektu. link

Plánování rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, poradenství:

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 (Jihomoravský kraj, 2013)

Zpracování Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2014-2015, vycházejícího ze Strategie, a vedoucí k jejímu naplňování s cílem zajistit podklad pro kvalifikované rozhodování v oblasti rozvoje lidských zdrojů a pro tvorbu návazných projektů, aktivit, programů a dokumentů na území Jihomoravského kraje.

Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů Krajského úřadu Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2011-2012)

Zavedení strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů Krajského úřadu na základě rozsáhlé analýzy; komplexní nastavení personální strategie a z ní vycházející personální politiky reflektující moderní trendy personálního řízení a rozvoje lidských zdrojů v současné veřejné správě.

Vytvoření „Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavené na principech učící se organizace“ a její evaluace (Statutární město Brno, 2011-2012)

Tvorba Strategie zahrnující analýzu současného stavu oblasti vzdělávání; návrh optimalizace personálních procesů úřadu v oblasti vzdělávání, se zaměřením na procesy, které jdou napříč celou organizací a jsou rozhodující pro rozvoj lidských zdrojů; návrh harmonogramu a systému monitorování realizace a evaluačních opatření. Provedení evaluace Strategie.

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců implementační struktury (IS) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) (MŠMT, 2009-2010)

Zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a zajištění průběžného hodnocení kvality vzdělávání IS MŠMT v období 2009-2010. Identifikace vzdělávací potřeby cílové skupiny a návrh plánu vzdělávání dle těchto, včetně monitorování a vyhodnocování průběhu vzdělávání prostřednictvím hodnocení zpětné vazby od účastníků vzdělávání a prezentace výsledků zadavateli.

Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání (SFŽP, 2010)

Zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a analýzy systému vzdělávání SFŽP ČR pro období 2010 – 2014 s cílem vytvořit komplexní koncepci vzdělávání pracovníků SFŽP ČR s ohledem na specifické potřeby zaměstnanců SFŽP ČR a zaměstnavatele.

Vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí členů cílové skupiny pro efektivní zavedení BSC (Středočeský kraj, 2012)

Příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro zaměstnance KÚSK v daných kompetencí pro zavedení BSC. Příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro interní trenéry (Train the Trainer koncept) pro efektivní zavedení BSC na KÚSK. Realizace vzdělávacích akcí prezenční i e-learningovou formou, včetně vyhodnocení zpětné vazby.

Projektový management (ÚRR Jihovýchod, 2007-2009)

Příprava, návrh a realizace vzdělávacího a koučinkového programu zaměřeného na posílení administrativní kapacity ÚRR RS Jihovýchod, s cílem implementace principů projektové řízení do praxe zadavatele, resp. jeho zaměstnanců.

Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního operačního programu pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod jako implementační agenturu – Learning by Doing (ÚRR Jihovýchod, 2007-2008)

Realizace analýzy, komparace, návrhu a realizace vzdělávacích programů a zahraničních odborných stáží, nástrojů pro posílení administrativní kapacity pro pracovníky implementačních struktur ROP JV (dodávka pro DHV, spol s r.o.).

Program vzdělávání zaměstnanců MV ČR v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV, v letech 2008, 2009, 2010)

Sestavení a realizace komplexního vzdělávacího programu na daný rok s cílem prohloubit profesní připravenost pracovníků MV ČR a zřizovaných organizací k plánování, úpravám a vlastní realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a dalších veřejných zdrojů.

Tvorba vzdělávacích plánů pro členy cílové skupiny (Středočeský kraj, 2011)

Cílem projektu bylo zavést strategický přístup k dalšímu vzdělávání zaměstnanců KÚSK v kontextu zavádění modelu řízení Balance Scorecard. Během realizace byla provedena komplexní analýza systému vzdělávání a procesů zaváděných modelem BSC. Dodavatel dále vytvořil kompetenční model zaměstnanců zapojených do realizace BSC a na jeho základě sestavil vzdělávací plány zahrnující i model evaluace vzdělávání.

Realizace vzdělávacích kurzů – soft skills, manažerské dovednosti, evropské záležitosti, odborné semináře (MŠMT, 2010-2011)

Komplexní organizace a zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti soft skills, manažerských dovedností, evropských záležitostí a odborných seminářů, včetně zajištění webového portálu pro registraci, správu, vyhodnocování a reportování vzdělávacích služeb účastníků vzdělávání.

Pracovní seminář s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů (Olomoucký kraj, 2010)

Realizace čtyřdenní vzdělávací akce na území ČR a SR pro zástupce Olomouckého kraje – podání ucelené informace o možnostech čerpání finančních prostředků z SF EU 2007 – 2013 s důrazem na ROP Střední Morava. Představení úspěšných projektů z ČR i SR. Organizační zabezpečení zahraniční studijní cesty i zajištění odborné garance a zpracování závěrečné zprávy ze semináře.

Dodávka akreditovaného e-learningového vzdělávání „Projektový manažer enviromentálních projektů podpořených z OP ŽP“ (SFŽP, 2007-2009)

Vytvoření, implementace a realizace akreditovaného vzdělávacího programu se 4 moduly: Základy projektového managementu, Projektový manažer v OP ŽP, Poradce specialista pro jednotlivé prioritní osy OP ŽP, Jiné podpůrné finanční nástroje. E-learningové kurzy pro 600 osob (realizováno v konsorciu se společností RAVEN EU Advisory, a.s.).

Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců (Zlínský kraj, 2012-2014)

Realizace prezenčních vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu ženy/muži na mateřské/rodičovské dovolené a ženy nad 50 let věku a doplňkově ostatním zaměstnancům na krajském úřadu v oblastech Microsoft Office, rovných příležitostí a soft kompetencí.

Realizace vzdělávacích kurzů III (Zlínský kraj, 2012-2014)

Realizace prezenčních vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu řadových a vedoucích zaměstnanců KÚ KLK v oblastech manažerských dovedností a soft skills a hard skills.

Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí – zajištění vzdělávacích kurzů (Velké Meziřící, 2012-2013)

Realizace prezenčních vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu řadových a vedoucích zaměstnanců MěÚ Velké Meziříčí v oblastech manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů a komunikačních a prezentačních dovedností.

• Dodavatel prezenčního vzdělávání úředníků (v souladu se zákonem č. 312/2002Sb.) v rámci projektu „Profesní rozvoj zaměstnanců obce s rozšířenou působností Benešov“ (Benešov, 2012-2013)

Zajištění prezenční realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Komunikačních a prezentačních dovedností včetně vyhodnocení zpětné vazby. Vzdělávací kurzy byly koncipovány s ohledem tvorby opor pro následnou e-learningovou podobu jednotlivých kurzů.

Zajištění nastavení systému rozvoje lidských zdrojů ÚOHS (ÚOHS, 2011-2012)

Realizace pilotních vzdělávacích kurzů – jak prezenční, tak e-learningovou formou. Nastavení systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti manažerského a personálního řízení a rozvoje. Sestavení a implementace plánu vzdělávání zaměstnanců ÚOHS.

Nastavení systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ Kyjov (Kyjov, 2011-2012)

Nastavení sytému vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ Kyjov prostřednictvím realizace pilotních vzdělávacích kurzů, které probíhají (prezenční i e-learningovou formou) v oblastech soft skills a hard skills s cílem zvýšení kvality řízení Městského úřadu Kyjov.

Školení z hradu Veveří (Svazek Panství hradu Veveří, 2009)

Série odborných seminářů pro zastupitele, starosty, vedoucí pracovníky a regionální manažery v oblasti dotačního managementu a měkkých dovedností.

Poradenské a metodické činnosti v oblasti zpracování projektů MV ČR – PČR s finanční spoluúčastí EU (MV, 2008-2009)

Asistence a poradenství při vývoji 10 projektových záměrů PČR předkládaných do Integrovaného operačního programu a další OP SF EU 2007-13, zpracování CBA analýz, studií proveditelnosti a projektových žádostí.

Technická asistence při vývoji projektových námětů pro oblast podpory „Efektivní veřejná správa“ ve Středočeském kraji (Středočeský kraj, 2009)

Konzultační podpora založená na koučinkovém přístupu při vývoji projektových námětů pro oblast neinvestičních aktivit podporovaných v rámci strategie Smart Administration z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.2 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků.

Zpracování Programu bezpečnostního výzkumu a vývoje realizovaného veřejnou soutěží (MV, 2008)

Program bezpečnostního výzkumu realizovaný veřejnou soutěží – dílčí technická pomoc, tvorba vlastního programu v návaznosti na Meziresortní koncepci bezpečnostního výzkumu a vývoje.

Nahoru