Jak pracujeme?

V našich projektech využíváme moderní a propracované analytické i evaluační metody. Vždy se zaměřujeme na účelnost, efektivnost i hospodárnost využitých metod a jejich mixu.

Základní výběr metod využívaných v referenčních projektech HOPE GROUP:

 • desk research: základní metoda při řešení každé evaluace, přičemž jsme zvyklí pracovat se zahraničními zdroji, díky jazykové vybavenosti našich expertů
 • sběr primárních dat:
  • máme zkušenosti s dotazníkovým šetřením, a to i pro velké skupiny respondentů (realizovali jsme šetření pokrývající více než 25 000 respondentů)
  • disponujeme zkušenostmi s využíváním individuálních a skupinových rozhovorů v rámci celé ČR s širokým spektrem cílových skupin
  • využíváme telefonického došetření (CATI)
  • organizujeme focus groups
  • využíváme evaluačních návštěv
  • zpracovali jsme řadu případových studií
  • a využili jsme i participativních metod (např. workshopů, diskuzí, oponentních skupin)
 • analýza dat:
  • máme zkušenosti s analýzou primárních i sekundárních zdrojů dat
  • využíváme analýzy dat z monitorovacích systémů v ČR, na které byli naši experti proškoleni
  • data z terénního šetření zpracováváme pomocí analýzy kvalitativních dat, případně dalšími analýzami deskriptivní a induktivní statistiky
 • využíváme další metody a přístupy:
  • stromy problémů a cílů
  • teorie změny
  • LFA (pomocí logické rámcové matice)
  • Difference-in-difference

Nahoru