Terénní šetření a průzkumy, sběr a analýza dat

V rámci analytických a evaluačních projektů využíváme vějíř metod sběru primárních i sekundárních dat, mj. přímé dotazování, telefonický průzkum (CATI) a zejména zprostředkované šetření elektronickou formou přes vlastní vyvíjený dotazníkový portál (www.dotaznicek.cz).

Jsme schopni zajistit velký objem stejnorodých, reprezentativních a kvantifikovatelných dat, pomocí dotazníkového šetření obsáhneme rozsáhlé území i okruh respondentů.

Samozřejmostí je možnost kompletního šetření uzavřeného vzorku, resp. celého základního souboru respondentů

Pro tyto účely využíváme speciální software na bázi LIMESURVEY, který jsme adaptovali pro potřeby analytických a evaluačních projektů na vlastním dotazníkovém portálu.

Ukázka dotazníkové šetření
Zdroj: Vlastní zpracování

Nahoru