Změna názvu společnosti – EVALUATION ADVISORY CE

Rádi bychom oznámili všem stávajícím i potenciálním obchodním partnerům důležitou informaci o posílení a dalším zkvalitnění našich služeb.

Hlavní vnější změnou je přejmenování společnosti HOPE GROUP, která nyní bude vystupovat pod novým názvem EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o., zkráceně E.ACE.

Dále se změnil způsob jednání za společnost, kdy přibyl jeden jednatel – Ing. Miloš Blaškovan. Veškeré ostatní údaje (IČ, adresa apod.) zůstávají beze změny, jak vyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku.

Společnost HOPE GROUP získala nového strategického partnera, který pomůže dále zkvalitňovat naše služby a prohlubovat know-how na poli evaluací a poradenství pro veřejný sektor. Mimo posílení týmu pro evaluaci programů a projektů v ČR připravujeme expanzi na zahraniční trhy a vstupujeme do mezinárodních konsorcií s cílem vybudovat silnou evaluační jednotku pro trh v ČR a střední Evropě.

Věříme, že nový název se na evaluačním poli brzy zabydlí, a těšíme se na spolupráci!

Jsme E.ACE – Vaše evaluační esa!

Evaluace projektů na podporu sociálních služeb

Společnost HOPE GROUP se stala zpracovatelem několika evaluací individuálních projektů zaměřených na podporu vybraných druhů sociálních služeb, které jsou realizovány jednotlivými kraji ČR. Tyto projekty jsou financovány z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 03_15_005 – „Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“) a jejich součástí je povinná evaluace.

Společnost HOPE GROUP má pro realizaci tohoto typu evaluací dobré předpoklady, neboť pomáhala připravovat metodické prostředí pro nové programové období – v oblasti sociálních služeb se jednalo konkrétně o vypracování „Metodiky pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020“.

Od začátku roku 2017 běží v evaluační divizi EUservis.cz evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, kterou společnost HOPE realizuje pro Jihočeský kraj. Evaluace je zaměřena na vyhodnocení splnění cílů projektu, který má zajistit v letech 2016 – 2018 financování celkem osmi vybraných druhů sociálních služeb na území kraje, které přispívají ke snižování sociálního vyloučení cílových skupin projektu nebo tomuto sociálnímu vyloučení předcházejí. Součástí evaluace je zmapování efektů, přínosů a dopadů realizace projektu na jeho cílové skupiny i s ohledem na potřeby a specifika jednotlivých cílových skupin v kontextu projektu. Jedním z výstupů by měl být návrh doporučení pro zlepšení fungování a zkvalitnění procesu realizace obdobných projektů v budoucnu. V současné době probíhají terénní šetření mezi klíčovými aktéry pro účely zpracování Průběžné zprávy evaluace. V podzimních měsících budou zpracovávány případové studie u vybraných podpořených druhů služeb. Realizace evaluace individuálního projektu Jihočeského kraje by měla probíhat až do dubna roku 2019.

 

Členové evaluační divize EUservis.cz se v poradenské a konzultační rovině podílí také na evaluaci individuálního projektu kraje Vysočina („Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“), jehož evaluace probíhá interně.

Zároveň evaluační tým začíná pracovat na hodnocení realizace dalšího individuálního projektu zaměřeného na podporu sociálních služeb, jehož zadavatelem je tentokrát Liberecký kraj („Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“). Součástí zakázky je evaluace dalšího, tentokrát systémového projektu, zaměřeného na nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji.

Střednědobé hodnocení Programu rozvoje venkova 2017

V průběhu jarních měsíců probíhaly intenzivní práce na zpracování Střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova 2017, který je po Úvodní zprávě druhým výstupem průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014-2020, na němž se evaluační tým společnosti HOPE GROUP podílí. V rámci hodnocení PRV 2014-2020 jsou plánovaná dvě střednědobá hodnocení – v letech 2017 a 2019, zpracovaná zpráva představuje první z nich.

V rámci hodnocení plošných opatření PRV, které prováděl evaluační tým HOPE, byly kromě podrobného data miningu a statistických analýz dostupných dat prováděny GIS analýzy prostorových dat, mj. s využitím databáze LPIS a dalších podkladů. Zpráva ke střednědobému hodnocení PRV 2017 byla ze strany zadavatele finálně schválena v červnu 2017. Výsledky Střednědobého hodnocení 2017 jsou součástí Výroční zprávy o provádění PRV za rok 2016, předkládané zástupcům Evropské komise, a byl prezentovány na 5. zasedání Monitorovacího výboru PRV.

Hodnocení PRV 2014 – 2020 probíhá periodicky během programového období od podzimu 2016 a zaměřuje se na míru plnění výstupových a výsledkových indikátorů, účelnost a účinnost provádění programu a jeho průběžné výsledky a dopady.

Dalším výstupem průběžného hodnocení PRV 2014 – 2020 bude Průběžná zpráva o hodnocení předkládaná k 30. 9. 2017.

Nahoru