Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013

V prvních měsících roku 2018 byly se tým EACE zapojil do zpracování tematických ex-post evaluací programového období 2007 – 2013, které jsou zadávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ex-post hodnocení programového období 2007 – 2013 probíhá prostřednictvím několika samostatných evaluací, které jsou zaměřeny na vybraná témata. Tým EACE je zapojen do dvou zakázek: Ex-post evaluace programového

Změna názvu společnosti – EVALUATION ADVISORY CE

Rádi bychom oznámili všem stávajícím i potenciálním obchodním partnerům důležitou informaci o posílení a dalším zkvalitnění našich služeb. Hlavní vnější změnou je přejmenování společnosti HOPE GROUP, která nyní bude vystupovat pod novým názvem EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o., zkráceně E.ACE. Dále se změnil způsob jednání za společnost, kdy přibyl jeden jednatel – Ing. Miloš Blaškovan. Veškeré

Evaluace projektů na podporu sociálních služeb

Společnost HOPE GROUP se stala zpracovatelem několika evaluací individuálních projektů zaměřených na podporu vybraných druhů sociálních služeb, které jsou realizovány jednotlivými kraji ČR. Tyto projekty jsou financovány z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 03_15_005 – „Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“)

Střednědobé hodnocení Programu rozvoje venkova 2017

V průběhu jarních měsíců probíhaly intenzivní práce na zpracování Střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova 2017, který je po Úvodní zprávě druhým výstupem průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014-2020, na němž se evaluační tým společnosti HOPE GROUP podílí. V rámci hodnocení PRV 2014-2020 jsou plánovaná dvě střednědobá hodnocení – v letech 2017 a 2019, zpracovaná zpráva

Dokončení evaluací operačních programů

V průběhu jarních měsíců byly v evaluační divizi HOPE GROUP postupně dokončovány některé evaluace operačních programů, které probíhaly od podzimu 2016. Byla úspěšně dokončena závěrečná zpráva k projektu Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020. V rámci evaluace bylo provedeno ověření relevance nastavené strategie Operačního programu Životní prostředí (včetně ověření intervenční logiky, nastavení indikátorové soustavy,

Zahájení evaluace systémových a koncepčních projektů z OP VVV

V dubnu 2017 byly v evaluační divizi EUservis.cz společnosti HOPE GROUP zahájeny práce na Evaluaci systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV. Evaluace je zaměřena na hodnocení vybraných individuálních projektů systémových (IPs) a individuálních projektů koncepčně zaměřených (IPk), které byly podpořeny ve výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

1. průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Na začátku roku 2017 probíhá v  divizi EUservis.cz další fáze zakázky „1. průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR“. Hlavním cílem evaluace je posouzení rozvojových potřeb regionu hl. m. Prahy a zhodnocení relevance jednotlivých specifických cílů, dále posouzení věcného a finančního pokroku OP na úrovni specifických cílů, a součástí evaluace je také posouzení procesu implementace

Strategická evaluace OPZ – vyhodnocení relevance

[:cz]Od poloviny listopadu 2016 probíhá v divizi EUservis.cz společnosti HOPE GROUP realizace úvodní fáze zakázky „Strategická evaluace OPZ I – relevance“, kterou zpracovává evaluační tým divize. Účelem strategické evaluace je především vyhodnocení relevance nastavení Operačního programu Zaměstnanost s ohledem na současný socioekonomický vývoj. Výstupy evaluace budou také využity pro zpracování Zprávy o pokroku implementace Dohody

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství

[:cz]Evaluační tým divize EUservis.cz se bude v následujících měsících podílet na realizaci hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Obecným cílem programu je udržení konkurenceschopné akvakultury. Hodnocení tohoto programu je rozděleno na procesní hodnocení systému řízení