Evaluace

Jsme přední evaluační tým v České republice. Jednou z našich silných domén je hodnocení intervencí financovaných ze strukturálních fondů EU (fondů ESIF), a národních rozpočtů. Máme zkušenosti s realizací širokého spektra evaluací:

Programové evaluace

Pokrýváme celý cyklus programového období. Před jeho začátkem realizujeme ex-ante evaluace operačních programů, Dohody o partnerství, analýzy absorpční kapacity nebo připravujeme oborové strategie. V průběhu programového období realizujeme průběžné (mid-term) evaluace programů a implementačních systémů. Po ukončení období připravujeme ex-post nebo dopadové evaluace.

Naše reference v této oblasti

Tematické evaluace

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací dílčích evaluací zaměřených na konkrétní téma, jako například evaluace komunikačních aktivit, evaluace indikátorové soustavy, evaluace programů rozvojové pomoci či evaluace strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů v různých oblastech.

Naše reference v této oblasti

Procesní evaluace

Cílem procesní evaluace (neboli evaluace implementace) je posoudit kvalitu implementace programu a identifikovat faktory, které jí ovlivňují. V této oblasti realizujeme hodnocení administrativních procesů (např. systems thinking, Vanguard method), hodnocení administrativních kapacit, systému monitorování. Zpracováváme návrhy na zjednodušení implementace či administrativní náročnosti projektů

Naše reference v této oblasti

Evaluace projektů

Evaluace na úrovni jednotlivých projektů financovaných z ESI fondů jsou obvykle realizovány u velkých systémových projektů, velkých individuálních projektů (na národní či regionální úrovni), případně u projektů pilotního či vysoce inovativního charakteru. Realizujeme průběžnou evaluaci projektů, která probíhá dlouhodoběji souběžně s realizací projektu a je zaměřena na hodnocení nastavení projektu i průběhu implementace projektu s ohledem na splnění plánovaných cílů i dosažených dopadů. V rámci evaluace formulujeme doporučení pro zlepšení fungování projektu a zkvalitnění procesu realizace obdobných projektů v budoucnu.

Naše reference v této oblasti

 

Analýzy, metodiky a strategie

Pro zadavatele z řad veřejného i soukromého sektoru zpracováváme studie, socioekonomické analýzy i připravuje metodiky. Jedná se o analýzy na národní, krajské i nižší regionální úrovni, věnují se socioekonomickým analýzám, regionálnímu rozvoji i studiím v oblasti implementace strukturálních fondů.

Zabýváme se také přípravou metodických materiálů. Nabízíme metodickou podporu především veřejných výdajových programů. Pomáhali jsme s nastavením implementace všech programových období 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Naše reference v této oblasti

 

Průzkumy, terénní šetření, sběr a analýza dat

V rámci analytických a evaluačních projektů využíváme vějíř metod sběru primárních i sekundárních dat, mj. přímé dotazování, telefonický průzkum (CATI) a zejména zprostředkované šetření elektronickou formou přes vlastní vyvíjený dotazníkový portál (www.dotaznicek.cz).

Jsme schopni zajistit velký objem stejnorodých, reprezentativních a kvantifikovatelných dat, pomocí dotazníkového šetření obsáhneme rozsáhlé území i okruh respondentů. Provádíme šetření uzavřeného vzorku, resp. celého základního souboru respondentů.

Pro tyto účely využíváme speciální software na bázi LIMESURVEY, který jsme adaptovali pro potřeby analytických a evaluačních projektů na vlastním dotazníkovém portálu.