Evaluace projektů v oblasti sociálních služeb míří do dalšího kraje

V druhé polovině října roku 2018 společnost EACE zahájila spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to díky evaluací individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“. Cílem evaluace je vyhodnotit přínosy a dopady projektu, z něhož kraj finančně podporuje vybrané druhy sociálních služeb na svém území v letech 2017 – 2020. Evaluace umožní zadavateli získat mimo jiné přehled o tom, jakým způsobem se podpora projevila na fungování jednotlivých sociálních služeb či na jejich spolupráci s cílovými skupinami. Doporučení vzešlá z evaluace budou zadavateli sloužit ke zlepšení nastavení a fungování podobných projektů v budoucnu. První průběžná zpráva bude předložena již v lednu roku 2019.

Uvedenou evaluací tak společnost EACE rozšiřuje svoje působení v oblasti sociálních služeb na území dalšího kraje. S projekty podobného charakteru se společnost zabývá také v kraji Jihočeském, Libereckém, Pardubickém, dále také v kraji Vysočina a od srpna tohoto roku také na území hlavního města Prahy.

Pro potřeby jihočeského regionu byly v tomto roce vydány již dvě Průběžné evaluační zprávy, a to pro projekty „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“ a „Plánování sociálních služeb Jihočeském kraji II“. V obou případech došlo k podrobnějšímu zmapování procesů, prostřednictvím kterých kraj podporuje vybrané sociální služby a realizuje proces plánování na svém území na následující roky. Pro oba projekty se předpokládá vydání Závěrečných evaluačních zpráv v první polovině roku 2019.

V kraji Libereckém probíhala intenzivní fáze evaluace na jaře tohoto roku, jejímž výsledkem byly dvě Průběžné evaluační zprávy zabývající se projekty „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“. Zprávy umožnily pracovníkům kraje získat mimo jiné též zpětnou vazbu na fungování aktivit zaměřených jak na samotné financování vybraných služeb, tak na aktivity vzdělávacího charakteru pro pracovníky zabývající se rodinou a dětmi.

V Pardubickém kraji je vedle evaluace projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ společnost EACE zapojena též do nastavování kritérií hodnocení efektivity podporovaných sociálních služeb. Prostřednictvím společných diskusí mezi pracovníky kraje a zástupci poskytovatelů, v nichž EACE hraje roli mediátora, tak dochází k postupnému zpřesňování výsledné podoby kritérií. Finalizace těchto aktivit se předpokládá v prvních měsících příštího roku.

Pro potřeby projektové kanceláře kraje Vysočina společnost EACE i nadále poskytuje pravidelné konzultační a poradenské služby při evaluaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina“. I v jeho případě se s odevzdáním závěrečné zprávy počítá v první polovině roku 2019.

Následující půlrok se budeme v EACE nově zabývat také evaluací projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“. Bude tak možné odhalit dopady tohoto způsobu financování na území hlavního města.

Zima a jaro roku 2019 tak budou pro společnost představovat „vrcholovou sezónu“ v evaluacích projektů v oblasti sociálních služeb. Pevně věříme, že vytvořené výstupy budou zadavatelům poskytovat cenné poznatky pro jejich další činnost v oblasti podpory a plánování sociálních služeb!