Ex-post evaluace programového období 07 – 13 úspěšně dokončeny

V roce 2018 došlo k finalizaci dvou evaluací zaměřených na vyhodnocení programového období 2007 – 2013, které byly zadány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Jako první byla dokončena Závěrečná evaluační zpráva zaměřená na oblast výzkumu a vývoje. Přínosy a dopady minulého programovacího období na tuto oblast byly hodnoceny na základě úspěšnosti klíčové investice v podobě vzniku celkem 48 výzkumných center na území Česka. Členové evaluačního týmu za pomoci povolaných expertů v oblasti tak měli možnost hlouběji posoudit, jak se tato zásadní investice do výzkumného a vývojového potenciálu země projevila v konkrétních podmínkách a jaký vliv na výsledky měly další legislativní změny, které v oblasti výzkumu a vývoje v posledních letech nastávaly. V závěru evaluace při prezentaci výsledků proběhla také společná diskuse s klíčovými aktéry výzkumu a vývoje (zástupci MŠMT, MPO, MMR, TA ČR) nad možnostmi dalšího vývoje v oblasti.

Dokončeny byly rovněž Závěrečné evaluační zprávy zaměřené na oblast nakládání s odpady a na oblast snižování energetické náročnosti. Ve spolupráci s firmou SPF Group s.r.o. se společnost EACE zapojila zejména do vyhodnocení přínosů realizace projektů na úsporu energie, která probíhala prostřednictvím dvou operačních programů (OPŽP, OPPI); podporovány z nich byly úspory energie v objektech veřejného sektoru i podnikatelské sféry. Evaluací byly podrobně zmapovány výsledky, kterých podpořené projekty dosáhly; došlo tak k odhalení celé řady okolností, které jsou s realizací úspor energie spojeny.

Věříme, že obě evaluace pomohou řídícím orgánům ke kvalitnímu nastavení směřování kohezní politiky v budoucích letech. Základní výsledky evaluací lze přehledně nalézt mimo jiné v letáčcích, které pro tento účel vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tisková zpráva MŠMT k Ex-post evaluaci programového období 2007–2013 ve výzkumu a vývoji:
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/op-vavpi-byl-uspesny-potvrdila-evaluace-mmr.htm