Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013

V prvních měsících roku 2018 byly se tým EACE zapojil do zpracování tematických ex-post evaluací programového období 2007 – 2013, které jsou zadávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Ex-post hodnocení programového období 2007 – 2013 probíhá prostřednictvím několika samostatných evaluací, které jsou zaměřeny na vybraná témata.

Tým EACE je zapojen do dvou zakázek:

  • Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje
  • Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti

Jedná se o výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení toho, co se na základě finančních prostředků poskytnutých z fondů EU v programovém období 2007–2013 povedlo realizovat, jaké intervence byly úspěšné, bude provedeno vyhodnocení výsledků těchto intervencí a identifikovány příklady dobré/špatné praxe. Výsledky hodnocení budou také podkladem pro nastavení intervencí pro období po roce 2020.

Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje je zaměřena na téma VaV a spolupráce výzkumných center s vysokými školami a aplikační sférou. V této oblasti bylo cílem intervencí v období 2007-13 (v rámci OP VaVpI a OP VK) posílit výzkumný a vývojový potenciál ČR prostřednictvím rozsáhlých investic do budování nových a podpory stávajících výzkumných center (bylo vybudováno nebo podpořeno celkem 48 výzkumných center). Součástí evaluace jsou mj. také případové studie vybraných center.

V rámci ex-post evaluace v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti jsou hodnoceny aktivity spolufinancované z OP Životní prostředí v oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady a z oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, a z OP Podnikání a inovace v rámci oblasti podpory 3.1 – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Cílem aktivit v oblasti nakládání s odpady bylo snížení produkce odpadů a zvýšení podílu využívaných odpadů. Aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti byly v rámci OP ŽP zaměřeny na snižování energetické spotřeby budov neziskového sektoru a v rámci OP PI byly podporovány aktivity na výstavbu a rekonstrukci zařízení na výrobu a rozvod energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. V rámci hodnocení je využita mj. metoda kontrafaktuální evaluace a jsou realizovány případové studie.

Závěrečné výstupy obou evaluací by měly být finalizovány v průběhu srpna/září 2018.