Společnost disponuje sítí špičkových expertů a je schopna realizovat i velmi specifické požadavky klientů z řad veřejné správy, soukromého sektoru a mezinárodních rozvojových organizací.

Evaluation Advisory CE je štíhlá a horizontálně organizovaná struktura, kde vrcholným orgánem je Rada EACE, která se skládá ze společníků a jednatele společnosti.

Petr Volek
ČLEN RADY EACE

Absolvent doktorského studia oboru Hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně, po stážích na Civil Service College v Anglii působil jako expert a školitel na ústředních správních úřadech pro oblast regionální politiky a veřejné správy. Specializuje se na oblasti financování rozvoje lidského kapitálu, vzdělávání a strategií ve veřejné správě. Měl expertní roli v mnoha evaluačních projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů.

Miloš Blaškovan
ČLEN RADY EACE

Miloš má přes 20 let zkušeností v bankovnictví a poradenství pro průmyslové podniky, veřejnou správu a vědecké instituce. Působil v oblasti řízení úvěrových rizik a financování podnikatelských subjektů. Má praxi s realizací evaluací operačních programů SF EU v ČR v různých fázích programového cyklu, ve kterých působil jako expert na oblast rozvoje podnikání, životního prostředí a regionálního rozvoje.

Ondřej Štefek MA
ČLEN RADY EACE

Má za sebou více než 16 let poradenství pro veřejnou správu a samosprávu v oblasti vyhodnocení dopadů komunikačních strategií a publicity fondů EU. Ve svých znalostech kombinuje zkušenosti pracovníka pro publicitu koordinačního orgánu předvstupních programů EU, praktickou znalost public relations jako poradce nadnárodních firem, znalosti regionální politiky EU jako člen poradenské společnosti a zkušenosti evaluátora komunikačních aktivit ministerstev, příspěvkových organizací a krajských úřadů v programových obdobích 2004-2006, 2007 – 2013 a 2014 - 2020.

Radim Gill
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI / JEDNATEL

Radim je dlouholetý konzultant/manažer s praxí v mezinárodním prostředí a rozvoji. Je absolventem VUT Brno – Fakulty stavební a Fakulty architektury, VŠE Praha – Fakulty mezinárodních vztahů. V zahraničí absolvoval specializační studia rozvoje manažerských dovedností na Maastricht School of Management (NL) a TIAS Nimbas v Tilburgu (NL). Specializuje se na ekonomické aspekty rozvoje území a regionů. Od r. 2010 pracuje jako principal consultant takřka výhradně v zahraničí pro mezinárodní rozvojové organizace a má zkušenosti z Holandska, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Azerbajdžánu, Srbska, Etiopie, Gruzie a Libanonu.

Kateřina Murlová
PROJECT MANAGER - SPOLEČNÉ EVROPSKÉ POLITIKY, LIDSKÉ ZDROJE, SOCIÁLNÍ KOHEZE

Kateřina má dlouhodobou zkušenost z implementace ESF v ČR, hlavní její specializací je nastavení a řízení procesů implementace. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul v oboru veřejná a sociální politika. Následně se podílela na nastavení a implementaci programu financovaného z ESF v regionu hlavního města Prahy a později působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako koordinátor metodiky ESF programů. Má zkušenost i s progresivními prvky v oblasti společné evropské politiky jako jsou zjednodušené metody vykazování a finanční nástroje.

Čestmír Hrdinka
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čestmír působí jako konzultant, projektový manažer a evaluátor. Je absolventem České zemědělské Univerzity v Praze, část postgraduálního studie strávil na vídeňské zemědělské univerzitě (Universität für Bodenkultur). Má zkušenosti s přípravou, vedením a evaluací projektů a programů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvojové spolupráce, kde se zaměřoval především na zahraniční projekty zaměřené na podporu osob se znevýhodněním.  Své zkušenosti s vedením mezinárodních organizací využívá také na poli organizačního rozvoje. V době předsednictví České republiky v EU pracoval ve státní správě a byl členem dvou předsednických týmů na MŽP.

Jan Podestát
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - VZDĚLÁVÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH, REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Konzultant, evaluátor a analytik se zaměřením na oblast vzdělávání, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Má zkušenosti se zpracováním procesních i dopadových evaluací. Jako analytik se podílel na tvorbě řady rozvojových strategií a analýz. V současnosti se věnuje především průběžným evaluacím individuálních systémových projektů financovaných z ESF. Dříve působil jako analytik v poradenské společnosti zabývající se marketingovým výzkumem.

Marek Petráš
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - VÝZKUM A VÝVOJ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ENERGETICKÉ ÚSPORY

Marek na dráhu evaluací nastoupil v průběhu studia sociální geografie regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2016 a tomuto oboru zůstává věrný i po úspěšném získání magisterského titulu v roce 2017. V EACE se specializuje na problematiku sociálních služeb; řeší zejména otázky vhodného nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry řízení sociálních služeb na krajské úrovni či hodnocení efektivity. Podílí se též na programových evaluacích, lze zmínit např. Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje nebo na poli energetických úspor.

Ondřej Miffek
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - SPOLEČNÉ EVROPSKÉ POLITIKY, PODNIKOVÁ EKONOMIKA, MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

Ondřej se dlouhodobě jako konzultant a projektový manažer věnuje především všem aspektům implementace společných evropských politik. Vystudoval PEF ČZU, kde získal inženýrský i doktorský titul v oboru podniková a odvětvová ekonomika se zaměřením své vědecké činnosti na agrární obchod a evropské politiky. Během své praxe získal bohaté zkušenosti ve většině zemí střední a východní Evropy, ale také třeba v Afghánistánu. Během posledních 12 let tak měl možnost podílet se na přípravě i realizaci velkých veřejných i soukromých investičních projektů, projektů mezinárodní rozvojové pomoci, věnoval se také mezinárodnímu obchodu a v neposlední řadě také řízení i hodnocení nástrojů ekonomické pomoci i celých politik. Je také odborníkem na oblast tvorby a řízení veřejných rozpočtů, agrární politiku a procesu zadávání veřejných zakázek v národním i mezinárodním kontextu.

Lukáš Maláč
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ ROZVOJ, STRATEGIE, HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH KONCEPCÍ A ROZVOJOVÉ POMOCI

Lukáš je konzultantem v oblasti evaluací, strategického rozvoje a rozvojových iniciativ s desetiletou zkušeností v oboru. Je absolventem Fakulty sociálních studií v Brně, oboru mezinárodních vztahů a evropských studií. V letech 2009 – 2010 absolvoval stážní program v Evropské komisi (DG Employment) zaměřený na evaluaci a hodnocení dopadů iniciativ podpořených Evropským sociálním fondem. Od roku 2010 působí v soukromé sféře jako konzultant a manažer projektů pro veřejné instituce. Vedl nebo se podílel na desítkách projektů v oblasti evaluací veřejných intervencí, strategického plánování, regionálního a místního ekonomického rozvoje a příbuzných témat. V mezinárodním kontextu řídil nebo se podílel na implementaci a/nebo hodnocení řady rozvojových a humanitárních projektů pro donory z ČR i zahraničí, a to především v Moldavsku (2011 – 2018), Gruzii (2015-2016, 2018), Bosně a Hercegovině (2016, 2018), Etiopii (2016) nebo Libanonu (2017).

Klára Štanderová
SENIOR EXPERT

Klára má nejen bohaté zkušenosti s evaluačními projekty, ale má také praxi s vedením projektových týmů. Podílela se na realizaci ex-ante evaluací všech OP financovaných z ESF v ČR, věnuje se evaluacím projektům financovaných z ESI fondů, působila jako konzultant v mnoha projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů v obdobích 2004–2006, 2007–2013 a 2014–2020. Podílí se na tvorbě analýz a strategických dokumentů.

Lukáš Bumbálek
SENIOR EXPERT

Projektový manažer, analytik a konzultant s třináctiletou praxí v poradenství, bankovnictví a veřejné správě. Na práci v institucích státní správy věnované komunikačním a osvětovým projektům v oblasti evropských politik a programů navázal v UniCredit Bank Czech Republic jako konzultant European Competence Centre, odpovědný za poradenství pro segment velkých korporací, mezinárodní klientely a malých a středních podniků. Od roku 2010 se zaměřuje na evaluace veřejných politik, projektů a strategií jako projektový manažer, konzultant a evaluátor. Od září 2017 působí rovněž jako koordinátor projektového řízení Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Martina Hartlová
SENIOR EXPERT

Od roku 2002 se věnuje oblasti strukturálních fondů, je expertkou na oblast regionálního rozvoje, zabývá se především problematikou lidských zdrojů, trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání. Má zkušenosti s projekty realizovanými v rámci regionálních partnerství v českém i mezinárodním prostředí. Je expertkou na problematiku technické pomoci, monitoringu a evaluací. Má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů – vedla např. ex-ante evaluaci Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.

Martina Jílková
SENIOR EXPERT

Působí v oblasti evaluací veřejných výdajových programů, kde se specializuje se na oblast sociálního začleňování a trhu práce. Podílí se na evaluacích operačních programů i projektů financovaných z ESI fondů, je zapojena do tvorby i evaluací strategických dokumentů. Má bohaté zkušenosti se zpracováním případových studií i s realizací a zpracováním terénních šetření.