Společnost disponuje sítí špičkových expertů a je schopna realizovat i velmi specifické požadavky klientů z řad veřejné správy i soukromého sektoru. Níže představujeme hlavní členy interního týmu společnosti.

Ing. Petr Volek, Ph.D.
JEDNATEL

Absolvent doktorského studia oboru Hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně, po stážích na Civil Service College v Anglii působil jako expert a školitel na ústředních správních úřadech pro oblast regionální politiky a veřejné správy. Specializuje se na oblasti financování rozvoje lidského kapitálu, vzdělávání a strategií ve veřejné správě. Měl expertní roli v mnoha evaluačních projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů.

Mgr. Miloš Blaškovan, MA
JEDNATEL

Miloš má přes 20 let zkušeností v bankovnictví a poradenství pro průmyslové podniky, veřejnou správu a vědecké instituce. Působil v oblasti řízení úvěrových rizik a financování podnikatelských subjektů. Má praxi s realizací evaluací operačních programů SF EU v ČR v různých fázích programového cyklu, ve kterých působil jako expert na oblast rozvoje podnikání, životního prostředí a regionálního rozvoje.

Ondřej Štefek MA
PARTNER

Má za sebou více než 16 let poradenství pro veřejnou správu a samosprávu v oblasti vyhodnocení dopadů komunikačních strategií a publicity fondů EU. Ve svých znalostech kombinuje zkušenosti pracovníka pro publicitu koordinačního orgánu předvstupních programů EU, praktickou znalost public relations jako poradce nadnárodních firem, znalosti regionální politiky EU jako člen poradenské společnosti a zkušenosti evaluátora komunikačních aktivit ministerstev, příspěvkových organizací a krajských úřadů v programových obdobích 2004-2006, 2007 – 2013 a 2014 - 2020.

Mgr. Klára Štanderová
SENIOR EXPERT / ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI

Vede společnost eACE, má nejen bohaté zkušenosti s evaluačními projekty, ale má také praxi s vedením projektových týmů. Podílela se na realizaci ex-ante evaluací všech OP financovaných z ESF v ČR, věnuje se evaluacím projektům financovaných z ESI fondů, působila jako konzultant v mnoha projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů v obdobích 2004–2006, 2007–2013 a 2014–2020. Podílí se na tvorbě analýz a strategických dokumentů.

Mgr. Lukáš Bumbálek
SENIOR EXPERT

Projektový manažer, analytik a konzultant s třináctiletou praxí v poradenství, bankovnictví a veřejné správě. Na práci v institucích státní správy věnované komunikačním a osvětovým projektům v oblasti evropských politik a programů navázal v UniCredit Bank Czech Republic jako konzultant European Competence Centre, odpovědný za poradenství pro segment velkých korporací, mezinárodní klientely a malých a středních podniků. Od roku 2010 se zaměřuje na evaluace veřejných politik, projektů a strategií jako projektový manažer, konzultant a evaluátor. Od září 2017 působí rovněž jako koordinátor projektového řízení Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

RNDr. Martina Hartlová
SENIOR EXPERT

Od roku 2002 se věnuje oblasti strukturálních fondů, je expertkou na oblast regionálního rozvoje, zabývá se především problematikou lidských zdrojů, trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání. Má zkušenosti s projekty realizovanými v rámci regionálních partnerství v českém i mezinárodním prostředí. Je expertkou na problematiku technické pomoci, monitoringu a evaluací. Má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů – vedla např. ex-ante evaluaci Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.

Mgr. Martina Jílková
SENIOR EXPERT

Působí v oblasti evaluací veřejných výdajových programů, kde se specializuje se na oblast sociálního začleňování a trhu práce. Podílí se na evaluacích operačních programů i projektů financovaných z ESI fondů, je zapojena do tvorby i evaluací strategických dokumentů. Má bohaté zkušenosti se zpracováním případových studií i s realizací a zpracováním terénních šetření